بررسی مقاومت برشی و مدول گسیختگی بتن مسلح شده با الیاف پلی الفین در دماهای مختلف

تلاش های بسیاری طی سال های اخیر جهت جبران ضعف کششی بتن انجام شده است.به منظور اصلاح رفتار بتن در کشش،مسلح سازی آن با الیاف می تواند گزینه مناسبی باشد.از اهداف پژوهش بررسی عملکرد کششی بتن مسلح شده با الیاف پلی الفین تحت اثر درجه حرارت های مختلف  مقایسه با طرح اولیه است.با افزودن الیاف (5/1 درصد حجمی)رشد 29 درصد،مقاومت کششی و 56 درصدی مدول گسیختگی (تنش متناظر با کاهش چشمگیر این دو پارامتر در بتن نسبت به نمونه های موجود با همان درصدهای حجمی در دمای 25 درجه سانتی گراد مواجه شدیم.بتن الیافی در شرایط آزمایشگاهی می تواند عملکرد مقاومتی مناسبی را از خود به نمایش بگذارد اما تحت اثر حرارت های بالا خود الیاف به یک عامل مخرب در بتن تبدیل می شود که دلیل آن بر هم خوردن هموژنی بتن و اکسایش الیاف موجود در بتن تحت اثر حرارت بالا است.