بررسی اثر سرباره ایران بر واکنش زایی قلیایی – سیلیسی سنگدانه های بتن

یکی از عوامل مهاجم علیه دوام بتن،واکنش های قلیایی – سیلیسی سنگدانه در بتن است که در طی این واکنش برخی سنگدانه های سیلیسی با عوامل قلیایی سیمان (هیدروکسید کلسیم یا آهک آزاد) در بتن واکنش انبساطی داده و منجر به ترک خوردگی و تخریب کامل بتن می گردد.از جمله راهکارهایی که در برابر این پدیده ارائه می شود،استفاده از پوزولان های طبیعی و مصنوعی به منظور کاهش قلیاییت بتن است.در پژوهش های مختلفی اثر مثبت پوزولان ها مورد بررسی قرار گرفته و در پژوهش حاضر نیز به بررسی اثر سرباره تولید شرکت ذوب آهن ایران بر کاهش انبساط ناشی از واکنش قلیایی – سیلیسی سنگدانه پرداخته شده است.برای این منظور انبساط ناشی از واکنش قلیایی – سیلیسی سنگدانه به صورت تسریع شده برای 5 مخلوط ملات مختلف حاوی جایگزینی 45،35،25 و 55 درصد سرباره بجای سیمان به همراه یک مخلوط شاهد فاقد سرباره جهت مقایسه براساس آزمایش ASTM C1567 مرد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد با جایگزینی 45،35،25 و 55 درصد سرباره بجای سیمان به ترتیب 67،47،38 و 78 درصد کاهش در انبساط ناشی از واکنش قلیایی – سیلیسی سنگدانه بوجود آمد.