ارزیابی آزمایشگاهی جایگزینی ماسه با خرده شیشه در بتن

با توسعه روز افزون فعالیت های بتنی،اقتصاد،مقاومت و کیفیت آن اهمیت ویژه ای می بابد.ظرفیت محدود محل دفن زباله،کاهش منابع معدنی مناسب،اثرات منفی محیط زیستی و مصالح سنگدانه عوامل اصلی در بازیافت مواد زاید جامد و پسماند در دنیا هستند و شیشه از مهم ترین پسماندهای جامد می باشد که حدود 7 درصد پسماندهای جامد را نشکیل می دهد از این رو با جایگزینی مناسب شیشه های ضایعاتی به سنگدانه های استفاده شده در بتن،می توان علاوه بر صرفه اقتصادی،از هزینه دفع این گونه ضایعات نیز جلوگیری نمود.در این مقاله از خرده شیشه ضایعاتی به عنوان جایگزین ماسه بتن و نانو سیلیس به عنوان جایگزین سیمان استفاده شده است و سه طرح اختلاط شاهد،بتن حاوی 15 درصد خرده شیشه و ترکیب 15 درصد خرده شیشه و 3 درصد نانوسیلیس جایگزین سیمان،ساخته شد.هر کدام از طرح اختلاط ها چهار نمونه(دو مکعبی و دو استوانه ای)داشت و در مجموع دوازده نمونه ساخته شد.مقاومت فشاری نمونه ها در سن 28 روز تعیین گردید. نمونه های دارای ترکیب خرده شیشه و نانوسیلیس،نسبت به دو طرح اختلاط شاهد و خرده شیشه عملکرد بهتری را نشان دادند.